Algemene voorwaarden

Artikel 1, ALGEMEEN

1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Plusjop en iedere partij die met Plusjop, in onderhandeling treedt om tot afnemen van diensten en/of producten te komen of een overeenkomst heeft gesloten.

1.2
Plusjop is de leverende partij. Nader te noemen: opdrachtnemer

1.3
Onder de wederpartij wordt in deze voorwaarden verstaan, een ieder die met opdrachtnemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie opdrachtnemer een levering van een dienst of een andere prestatie verricht.

1.4
Onder website wordt verstaan: https://www.plusjop.nl/

1.5
Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken kunnen uitsluitend schriftelijk overeengekomen worden.

1.6
Deze voorwaarden sluiten eventuele inkoopvoorwaarden van de wederpartij volledig uit.

Artikel 2, AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

2.1
Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is bepaald.

2.2
Aanbiedingen als vermeld op de website gelden zolang deze op de website staan vermeld en zolang de voorraad strekt.

2.3
Bij het uitbrengen van offertes wordt uitgegaan van de juistheid van de gegevens die de wederpartij verstrekt en van de omstandigheid dat de wederpartij tijdig en de juiste en volledige bescheiden en inlichtingen verstrekt die voor opdrachtnemer van belang zijn.

2.4
Wanneer de wederpartij bewust of onbewust foutieve gegevens verstrekt aan opdrachtnemer, zijn de daarop volgende financiële gevolgen voor rekening van wederpartij.

2.5
Een overeenkomst komt slechts tot stand en bindt opdrachtnemer slechts, indien en voor zover een bestelling of een opdracht van de wederpartij schriftelijk door opdrachtnemer aan de wederpartij is bevestigd of wanneer door opdrachtnemer feitelijk uitvoering wordt gegeven aan een bestelling of een opdracht.

2.6
opdrachtnemer heeft het recht om bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren na vooruitbetaling.

Artikel 3, LEVERING

3.1
De opgegeven leveringstermijn is geen fatale termijn, maar geldt slechts bij benadering en zal zoveel mogelijk in acht worden genomen. Door het enkel overschrijden van de leveringstermijn komt opdrachtnemer niet in verzuim te verkeren, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald.

3.2
Alle genoemde prijzen zijn exclusief transport en levering op de afgesproken locatie binnen Nederland.

3.3
Een met opdrachtnemer gesloten overeenkomst kan door wederpartij niet worden vernietigt. Wederpartij is gehouden aan de overeenkomst en er is geen sprake van een bedenktijd.

Artikel 4, PRIJZEN

4.1
Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.

4.2
Opdrachtnemer behoud zich het recht van geringe prijswijzigingen voor. Opdrachtnemer heeft het recht verhoging van de bruto prijzen door haar toeleverancier(s) door te berekenen aan wederpartij.

4.3
Opdrachtnemer is gerechtigd om kostprijsverhogende factoren, zoals heffingen, belastingen en toeslagen van de overheid aan de wederpartij door te berekenen.

4.4
Alle onkosten welke door opdrachtnemer worden gemaakt op verzoek van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5, BETALING

5.1
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen gerekend vanaf de factuurdatum.

5.2
Na het verstrijken van de factuurtermijn treedt de wederpartij direct in verzuim zonder nadere ingebrekestelling. De vordering is alsdan direct opeisbaar.

5.3
Bij levering buiten Nederland is volledige betaling vooraf vereist.

5.4
De wederpartij is vanaf het moment van verzuim vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, gerekend vanaf de dag dat de wederpartij in verzuim treedt.

5.5
Indien opdrachtnemer door het verzuim van de wederpartij genoodzaakt is om haar vordering ter incasso uit handen te geven aan Excellent Incasso B.V., komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals dossier/administratiekosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten voor een faillissementsaanvraag, voor rekening van de wederpartij. De (buiten)gerechtelijke kosten en/of incassokosten bedragen 15% van het onbetaald gebleven bedrag met een minimum van €.45 ex btw.

5.6
De wederpartij is niet gerechtigd om schuldvergelijking, uit welke hoofde dan ook, toe te passen ten aanzien van bedragen, die opdrachtnemer krachtens de tussen haar en de wederpartij bestaande overeenkomst in rekening brengt.

Artikel 6, RECLAMES, RETOURBELEID

6.1
Indien wederpartij meent dat de geleverde zaak c.q. zaken niet beantwoorden aan de overeenkomst of anderzijds wenst te retourneren, dient wederpartij dat binnen 8 dagen na de dag van aflevering schriftelijk aan opdrachtnemer mede te delen.

6.2
Bij gebreken waarvan wederpartij kan aantonen dat deze redelijkerwijs niet binnen 8 dagen ontdekt konden worden, dienen uiterlijk 8 dagen nadat zij redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden schriftelijk aan opdrachtnemer te worden medegedeeld. Met een maximum van 1 (één) maand na leverdatum.

6.3
Na het verstrijken van deze reclametermijn vervalt ieder recht van wederpartij. Wederpartij houdt de zaken waarover hij reclameert onveranderd onder zich teneinde inspectie door opdrachtnemer mogelijk te maken en is alleen na schriftelijke toestemming van opdrachtnemer gerechtigd de zaken waarover bij reclameert, terug te zenden. In dit laatste geval dient wederpartij de zaken op de door opdrachtnemer nader te bepalen wijze retour te zenden.

6.4
Indien wederpartij van dit recht gebruik maakt wordt door opdrachtnemer binnen vier werkdagen een creditnota gemaakt en dienen de bestelde producten in de originele verpakking en onbeschadigd retour verzonden te worden.

6.5
Het retour zenden van een bestelling dient te worden uitgevoerd door en op kosten van de wederpartij.

6.6
Indien de verzonden materialen binnen zeven dagen na creditnotadatum bij opdrachtnemer binnen zijn, zal de creditnota binnen één week uitbetaald worden.

Artikel 7, VERLENGD EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RECHT VAN RECLAME

7.1
Opdrachtnemer blijft eigenaar van de aan wederpartij geleverde zaken, totdat de overeengekomen prijs voor deze zaak en de daarbij ten behoeve van de wederpartij verrichte en te verrichten werkzaamheden volledig zijn voldaan. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich ook uit over de verschuldigde rente en kosten.

7.2
Opdrachtnemer blijft eigenaar van de in het vorige lid genoemde zaken totdat wederpartij aan alle huidige en toekomstige verplichtingen uit hoofde van deze en andere overeenkomsten met opdrachtnemer heeft voldaan.

7.3
De wederpartij verbindt zich met betrekking tot de in lid 1 genoemde zaken geen beschikkingsdaden te verrichten, zoals verpanding of anderszins deze zaken te bezwaren of aan derden af te staan, behoudens voor zover de wederpartij op dat moment aan al zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer heeft voldaan.

7.4
Opdrachtnemer behoudt zich het recht van reclame voor. Indien enig factuur onbetaald is gebleven heeft opdrachtnemer het recht de zaak c.q. de zaken door een tot de wederpartij gerichte schriftelijke verklaring terug te vorderen. De koop wordt door de verklaring ontbonden. Voor partijen ontstaat jegens elkaar een ongedaanmakingsverplichting.

7.5
De in artikel 7.4 bedoelde verklaring wordt per aangetekende post aan wederpartij verstrekt binnen zes weken nadat de vordering opeisbaar is geworden of binnen zestig dagen te rekenen vanaf de dag waarop de zaak in eigendom van de koper is overgedragen.

7.6
Wederpartij geeft opdrachtnemer het recht om bij uitoefening van het recht van reclame en eigendomsvoorbehoud alle daarvoor benodigde panden/gebouwen, terreinen en ruimtes te betreden indien wederpartij geen medewerking verleent aan het retourneren van het door opdrachtnemer geleverde.

Artikel 8, GARANTIE

8.1
Op de door opdrachtnemer geleverde zaken wordt uitsluitend garantie gegeven ten aanzien van het deugdelijk functioneren van de geleverde zaak, waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat opdrachtnemer zijn verplichting als dienstverlener/verkopende partij ondeugdelijk heeft uitgevoerd.

8.2
Opdrachtnemer verstrekt 1 (één) maand garantie, gerekend vanaf de factuurdatum, op de door opdrachtnemer geleverde zaken.

8.3
Wederpartij doet afstand van zijn rechten bij non-conformiteit.

8.3
Opdrachtnemer staat niet in voor eventuele verklaringen van de fabrikant van de geleverde zaak, dan wel voor de door de desbetreffende fabrikant gedane toezeggingen, waaronder afschrijving.

8.4
Gebreken als gevolg van vandalisme of misbruik van het geleverde vallen niet onder de in dit artikel verstrekte garantie.

8.5
De garantie geldt niet in geval van:

• Normale slijtage;
• onoordeelkundig gebruik of oneigenlijk gebruik;
• onvoldoende onderhoud;
• het niet in acht nemen van bediening –en onderhoudsvoorschriften;
• (ondeskundige) reparatie of onderhoud door wederpartij of derden;

Artikel 9, AANSPRAKELIJKHEID

9.1
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de door wederpartij geleden schade, behoudens en voor zover de wederpartij kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.

9.2
Opdrachtnemer aanvaardt in ieder geval geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door of aan zaken en diensten en de daarmee samenhangende werkzaamheden, die afkomstig zijn van derden. Indien mogelijk zal opdrachtnemer haar rechten tot het vorderen van schadevergoeding bij de desbetreffende derde overdragen aan wederpartij.

9.3
Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of stagnatieschade, of andere gevolgschade van wederpartij.

9.4
De aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het factuurbedrag exclusief btw aangaande de levering waarop de schade betrekking heeft, althans waar de schade mee samenhangt.

9.5
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aangericht door de wederpartij waaronder vervoer van goederen door wederpartij zelf.

9.6
De wederpartij is verplicht om opdrachtnemer in het geval van schadeclaims in staat te stellen een onderzoek in te stellen en daarbij zo nodig externe deskundigen in te schakelen.

9.7
Opdrachtnemer is steeds gerechtigd leveranciers en andere partijen die bij de schadeclaim betrokken zijn, in vrijwaring op te roepen.

9.8
Iedere verdergaande aansprakelijkheid is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 10, OVERMACHT

10.1
Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd.

10.2
In het bijzonder geldt als overmacht: staking, brand, vergaan van zaken onderweg, waterschade, overheidsmaatregelen, vertraging bij verscheping c.q. transport, transportbelemmering, invoerbelemmering, uitvoerbelemmering, in gebreke blijven leveranciers, alsmede alle andere omstandigheden waardoor opdrachtnemer in een normale uitoefening van haar bedrijf wordt belemmerd.

10.3
In geval van een overmacht situatie heeft opdrachtnemer het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de overmacht situatie voortduurt, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat opdrachtnemer tot schadevergoeding gehouden zal zijn.

10.4
In het geval van overschrijden van de leveringstermijn met meer dan een maand ten gevolge van de overmacht, heeft opdrachtnemer het recht om de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, schriftelijk te ontbinden zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden is.

Artikel 11, OPSCHORTING, ONTBINDING

11.1
Indien de wederpartij niet, niet tijdig, of niet naar behoren voldoet aan haar verplichtingen die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, alsmede in geval van faillissement, WSNP of surseance van betaling van de wederpartij of bij stillegging, verkoop of liquidatie van diens bedrijf, is opdrachtnemer gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden.

11.2
De vordering ter zake van het door opdrachtnemer reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede uit opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, is alsdan tevens onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12, RECHT EN FORUM KEUZE

12.1
Op alle geschillen welke tussen partijen zijn ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

12.2
Alle uit door opdrachtnemer gesloten overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen, voor zover krachtens de betreffende wettelijke bepalingen mogelijk, worden beslecht bij de rechtbank Alkmaar.

Artikel 13, NIETIGHEID

13.1
Indien een of meerdere van de bedingen van deze algemene voorwaarden nietig wordt geoordeeld bij vonnis van de rechtbank, heeft dit geen gevolg voor de rechtsgeldigheid van de overige bedingen van deze algemene voorwaarden.